NextPrev

Årsmöte 2017

Print Friendly and PDF

Årsmöte Tväråträsk Hembygdsförening
Var: Tväråträsk Hembygdsgård
När: söndag den 2 april 2017, kl. 15.00

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
  Erik Fjällström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Parentation
  Mötet höll en tyst minut för de omkomna i bussolyckan på E45 utanför Sveg.
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
  mötet beslutade välja Erik Fjällström till ordförande och Helen Nilsson till sekreterare.
 4. Val av två protokolljusterare
  mötet beslutade att välja Emelia Sellin Nilsson och Ida Bergius Sellin till att justera protokollet.
 5. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt
  ja, annonsering på anslagstavla i byn två veckor innan årsmöte.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse

Mötet tog del av styrelsens verksamhetsrapport, godkände och la den till handlingarna.

 1. Kassörens ekonomiska rapport      
  Mötet tog del av kassörens rapport, godkände och la den till handlingarna.
 2. Revisorernas berättelse.
  Ordförande läste upp revisorernas berättelse, mötet godkände den och la den till handlingarna.
 3. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
  Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för gångna verksamhetsåret.
 4. Styrelsens verksamhetsplan

Mötet godkände styrelsens verksamhetsplan för 2017-2018.

 1. Fastställande av hyres- och medlemsavgifter för år 2017-2018
  Mötet beslutade anta styrelsens förslag. Inga ändringar från föregående år.
 2. Val av styrelseledamöter och suppleanter..

Valberedningens förslag till styrelse:
Paula Perriens   Omval 2 år
Mikael Gradin    Omval 2år
Krister Nilsson   Omval 2år
Patrik Halvardsson          Omval 2år
Karin Essebro    1 år kvar
Helen Nilsson    1 år kvar
Erik Fjällström   1år kvar
Suppleanter:
Per Halvardsson               Omval 1 år
Ida Bergius Selin              Omval 1 år
Mats Halvardsson           Omval 1 år

Mötet beslutade att:

godkänna valberedningen förslag av styrelseledamöter och suppleanter för verksamhetsåret 2017-2018.

 1. Val av föreningens ordförande 1år
  Valberedningens förslag av ordförande är Paula Perriens

  Mötet beslutande att:
  välja Paula Perriens till ordförande för verksamhetsåret 2017-2018.
 2. Val av 2st revisorer samt en suppleant.
  Valberedningens förslag är omval av Åke Persson och Östen Gradin, ordinarie och Anja Scholer till suppleant

  Mötet beslutade att:
  välja Åke Person och Östen Gradin till revisorer och Anja Scholer till revisorsuppleant för verksamhetsåret 2017-2018.
 3. Val av ungdomssektion

Mötet beslutade att:
överlämna frågan till ungdomarna själva.

 1. Val av representant till Sorsele byaråd
  Mötet beslutade att:
  Om omval av Mikael Gradin som representant till Sorsele Byaråd
 1. Val av ansvarig för rastplats
  Mötet beslutade att:
  Om omval av Lorentz och Monica

 

 1. Val av ansvarig för lekparken
  Mötet beslutade att:
  Om omval av Krister Nilsson
 2. Val av ansvarig för idrottsplanen
  Mötet beslutade att:
  Om omval av Erik Fjällström
 3. Val av kårchef och ställföreträdande kårchef till frivilliga brandkåren
  Mötet beslutade att:
  Omval av Erik Fjällström som kårchef och nyval av Mats Halvardsson som ställföreträdande kårchef.          
 1. Val av valberedning
  Mötet beslutade att:
  Om omval av Inger Selin, sammankallande och Lorentz Halvardsson.
 2. Övriga till årsmötet anmälda frågor.
  Inga övriga frågor anmälda till årsmötet.
 3. Övriga frågor.
  Städdag, Hembygdslokal och område.Lunch serveras. 
  Ansökan om stöd från vindkraftspengar
  Sågmotorns fortsatta liv i bygden
  Mötet beslutade att:
  Hänskjuta samtliga frågor till medlemsmötet som följer efter årsmötet
 4. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

 

…………………………………..........                                    ……………………………………………….
Sekreterare                                                                             Ordförande

……………………………………………                                    …………………………………………………
Justerande Emelia Sellin Nilsson                                         Justerande Ida Bergius Sellin