Tväråträsk

- Bjurbäcksbyn

facebook
W3.CSS
Startsida Evenemang Galleri Hembygdsföreningen Historier Jakt
Hembygdsgården Styrelsen Årsmötesprotokoll

Tväråträsk Hembygdsförenings stadgar

Stadgar för Tväråträsk Hembygdsförening antagna vid bildandet den 25 november 1984.

§ 1
Tväråträsk Hembygdsförening har till uppgift att inom Tväråträskbygden samordna och verka för att kultur- och naturminnen av värde bevaras. I verksamheten skall ingå aktivt kulturellt arbete. Föreningen skall även hos ungdomarna i bygden skapa arbetsglädje och ett sunt och ärligt levnadssätt samt möjlighet att delta i en intressant och nyttig allmän ungdomsverksamhet på hemorten. Anordna kurser, fritidsaktiviteter och annan verksamhet av värde för allmänbildning och specialintressen. Ordna färdighetsprov, tävlingar, bedriva gymnastik- och idrott samt allmän föreningsverksamhet. Föreningens lokaler hålls öppen för medlemmars träning och fritidsaktiviteter till ingen eller ringa kostnad på tider som beslutats av årsmötet. Vid behov upplåts föreningens lokaler för bygdens befolkning, religiösa-, politiska- och ideella sammanslutningar mot kostnad som beslutas av föreningen. Tväråträsk Hembygdsförening skall också genom bildande av en frivillig brandkår medverka till understödjande av räddningstjänstens olika verksamheter inom Tväråträskbygdens område, i huvudsak inom Sorsele kommun. Denna målsättning vill föreningen uppnå genom att med sina aktiva medlemmar ordna en för ändamålet lämplig brandkårsorganisation. I den mån det icke kan anses vara hela kommunens angelägenhet, bidra vid anskaffande och underhållet av för kårens arbete erforderligt material m m. Att sörja för de aktiva medlemmarnas utbildning till dugliga brandmän, samt att upprätthålla ett gott samarbete med kommunens brand/räddningskår.

§ 2
Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person. Medlem är den som betalt medlemsavgift.

§ 3
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av på årsmötet vald ordförande jämte sex ledamöter. Därutöver tre suppleanter. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträden den suppleant som enligt den mellan suppleanternas bestämda ordning står i tur såsom styrelseledamot för tiden till ordinarie årsmöte. Styrelsens mandattid räknas från det årsmöte då valet hölls och till och med det årsmöte som omfattas av mandattiden. Styrelsen är beslutsför om mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträdet mer än hälften av ledamöterna företräder. Styrelsen åligger förutom vad dessa stadgar angives: Att utse firmatecknare. Att inom sig utse vice ordförande, sekreterare, kassör och materialförvaltare. Att utse kårchef och ställföreträdande kårchef för den frivilliga brandkåren. Före val av kårchef skall styrelsen inhämta yttrande från kommunens brand/räddningschef.

§ 4
Styrelsen ska verka för Tväråträsk Hembygdsförenings framåtskridande och tillvarata dess intressen. Ordförande leder styrelsens förhandlingar och övervakar dess stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordförande i dennes ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens beslut. När styrelsen behandlar ärenden rörande den frivilliga brandkåren, så har kommunens brand/räddningschef eller den bland befälspersonalen vid brand/räddningskåren som han utser, rätt att närvara vid sammanträdet. Den personen har rätt att delta i överläggningar men ej beslut. Dock har den personen rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Kårchef inom Tväråträsk Hembygdsförening äger också rätt att delta i styrelsens arbete när frågor rörande den frivilliga brandkåren behandlas, men ej i beslut. Kårchefen har dock rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

§ 5
Årsmöte hålls varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast före maj månads utgång och kallelse därtill minst tio dagar före.

§ 6
Rösträtt på årsmötet tillkommer föreningens medlemmar. Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Årsmötet är beslutsmässig med det antal medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 7
Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte, till och med närmast följande ordinarie årsmöte. Räkenskapsåret omfattar kalenderår, 1 januari – 31 december. Räkenskaperna, styrelseprotokoll, medlemsförteckning, inventarieförteckning m m tillhandahålls revisorerna senast fjorton dagar före ordinarie årsmöte.

§ 8
Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två dagar före årsmötet.

§ 9
Förslag om ändring av dess stadgar eller om föreningens upplösning, får endast tas upp till avgörande vid ordinarie årsmöte. Beslut skall stödjas av minst två tredjedelar av de röstberättigade på årsmötet. Om verksamheten med frivillig brandkår upphör, görs anmälan till kommunens brand/räddningschef, genom vilken försorg vederbörande myndighet underrättas.

§ 10
Vid beslut om upplösning av Tväråträsk Hembygdsförening skall föreningens tillgångar tillfalla Tväråträsk byalag.